Vi i projektet

Projektet Normmedvetna rum för lek i förskolan – ett innovationsmöte mellan pedagogik, arkitektur, normkritik och design, kommer precis som det låter att sträva efter att skapa normmedvetna rum i den svenska förskolan. För att detta skall uppnås så har ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt anammats, här arbetar forskare vid MDH och LTU samt arkitekter från Lycklig Arkitektur tillsammans för att möjliggöra en fysisk förändring av förskolerummet. Mälardalens Högskola och dess två akademier bidrar med kunskap om barns lek och lärande samt kunskap om innovation och design. Lycklig Arkitektur, en arkitektbyrå i Stockholm med god erfarenhet och stor entusiasm gentemot arbete med förskolor som främjar barns villkor och lekmiljöer. Luleå tekniska universitet bidrar med kunskap angående normkritisk och social innovation samt följeforskning från ett genusperspektiv. Utöver dessa projektparter, kommer även experter inom området att inkluderas och rådfrågas under projektets gång.

 

Projektmedlemmarna

Mia Heikkilä är projektledare och forskare i pedagogik inom områdena lek, lärande, genus och normkritik för yngre barn. Hon har också intresserat sig för förskolans och skolans organisering och förändringsarbete inom organisationer med särskilt fokus på jämställdhetsarbete. I Mias forskning är fokus oftast på att lyfta fram hur maktobalans påverkar individer och grupper och i förlängningen skolans möjlighet att uppnå sitt mål. I det här projektet har Mia ansvar för följeforskning av förskolorna före och efter ombyggnationen och övergripande ansvar för projektet.

Malin Lindberg är forskare inom inkluderande innovation och organisation. Hon har mångårig erfarenhet av att bidra med kunskapsstöd till innovativa insatser utifrån olika inkluderande aspekter såsom genus, mångfald, plats och social förändring. I detta projekt bidrar hon särskilt med kunskap om social innovation och normkritisk innovation. Hennes forskning bedrivs i nära samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, för att skapa både teoretisk och praktisk nytta.

Jennie Schaeffer är forskare inom design på Mälardalens Högskola. Hon forskar på metoder och tekniker för deltagande i design och innovations processer. Oftast ligger fokus i Jennies forskning på hur man kan lyfta fram grupper och perspektiv som annars inte blir synliga i dessa processer, till exempel när man bygger om en förskola. I det här projektet genomför hon intervjuer med barn på förskoleavdelningarna där barnen själva får fotografera och berätta om olika platser. Fotografierna och berättelserna blir en del av underlaget för att formge framtidens inkluderande och normmedvetna förskolemiljöer.

 

Karin Saler och Jens Engmang är arkitekter och driver tillsammans Lycklig arkitektur AB. De har flerårig erfarenhet av att arbeta med förskolebyggen och i det här projektet ansvarar Karin och Jens för ombyggnationens praktiska delar och är arbetsledare gällande ombygget med avseende på material och byggprocess, tillsammans med fastighetsförvaltare i Västerås stad.