Lärande exempel

Lärandeexempel
Här hittar ni några exempel som likt detta projekt lagt fokus på miljön för att förbättra barns upplevelser av sin förskola, skola eller fritidsgård. Vi vill visa och inspirera fler till att tänka normmedvetet på inomhusmiljö! Vill ni finnas med här? Berätta om era erfarenheter och tips? Maila eller ring Mia så håller vi kontakten!

Hedlunda Förskola

Detta är en kommunal förskola, som låtit utformningen av samt innehållet i huset influeras av Reggio Emilia-filosofin som enkelt kan förklaras med att det börjar med barnen. På Hedlunda förskola arbetar de aktivt med fördjupat lärande när det kommer till genus och jämställdhet, genom att inkludera alla, barn, familjer och pedagoger, i en gemenskap. I linje med Reggio Emilia så är målet att barnens röster ska bli hörda samt att de känner sig delaktiga i ett större sammanhang. När barnets utforskande förmågor hamnar i centrum i en miljö som tillåter nyfikenhet, så växer också lärande och delaktighet.

Det finns sex olika hemvisten som förskolan utgår ifrån: Hållbarheten, Delaktigheten, Olikheten, Nyfikenheten, Meningsfullheten och Lekfullheten och alla genomsyras av förskolans gemensamma verksamhetsidé. Lärande ses på förskolan som en gemensam och föränderlig process och försöker därför ta avstamp i samtida teorier som uppmanar till en förskola som utgår ifrån barnets upplevelser.

Hemsida.

Funkabo Fritidsgård

En genussmart fritidsgård är ett ställe där alla ungdomar, killar och tjejer, känner sig välkomna, trygga och kan hitta meningsfulla aktiviteter. En genussmart fritidsgård har en verksamhet som motverkar rådande genusordningar, könsstereotypa aktiviteter och gör det möjligt för besökarna att göra normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön.

Se mer här